Πληροφορίες νέου

Αναρτήθηκε στις 24/02/2021

Ετήσιος Απολογισμός Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ (2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.) 2020
Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας συγκροτήθηκε με την με A.Π 118819/19-11-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών του  Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας  και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.)», με Πρόεδρο τον Εμμ. Δερμιτζάκη, Καθηγητή Γενετικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Με την με Α.Π 113744/5.11.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίστηκε  ως Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ ο Σπυρίδων Αρταβάνης – Τσάκωνας, ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard. Τέλος, με την Απόφαση  132531/23.12.2020  (ΥΟΔΔ 1006), τροποποιήθηκε η 11μελής συγκρότησή του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ σε 15 μέλη.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του, το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ πραγματοποίησε 26 συνεδριάσεις κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα τα οποία απορρέουν από τον νόμο καθώς και θέματα που το Συμβούλιο θεωρεί κομβικής σημασίας για την έρευνα στη χώρα μας. Κατά κανόνα το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ συνεδρίαζε 2 φορές το μήνα.

Τα θέματα που χειρίστηκε εντάσσονται στις παρακάτω θεματικές:
• Προώθηση της Καινοτομίας στην Ελλάδα
1. Εισήγηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ για την Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει τις Προϋποθέσεις/Κριτήρια Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.
Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ συνεργάστηκε στενά τόσο με τον Υφυπουργό έρευνας και Κανοτομίας, κ. Χ. Δήμα, όσο και με την εταιρία που ανέλαβε τον τεχνικό σχεδιασμό και υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece) για τον καθορισμό των κριτηρίων και προϋποθέσεων για την εγγραφή μιας επιχείρησης σε αυτό, όσο και για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης κάθε υποψήφιας επιχείρησης προς εγγραφή. Καθώς η αποτελεσματική χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του μητρώου, το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ και οι συνεργαζόμενοι φορείς κατέληξαν σε κριτήρια επιλεξιμότητας με βάση τις διεθνείς πρακτικές αλλά και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού οικοσυστήματος, όπως έχει μέχρι σήμερα διαμορφωθεί. Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ παραμένει αρωγός στη συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης, βελτίωσης, επικαιροποίησης και εκμετάλλευσης του μητρώου, ως σημαντικού εργαλείου για την παρακολούθηση αλλά και ενίσχυση του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
2. Νομοθεσία για τις spin-off εταιρείες-τεχνοβλαστούς: Διαδικασία ίδρυσης ενός τεχνοβλαστού (spin-off) από ένα ερευνητικό οργανισμό ή Πανεπιστήμιο.
Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ, σε συνεργασία με φορείς από τον πανεπιστημιακό, ερευνητικό και επιχειρηματικό χώρο και με τη σημαντική συμβολή της ομάδας εργασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών τεχνοβλαστών από έναν ερευνητικό οργανισμό ή πανεπιστήμιο. Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που πρόκειται να μπει σε διαβούλευση και να ψηφιστεί ως νόμος και το οποίο αφενός θα αμβλύνει τα σημαντικότερα εμπόδια που υπεισέρχονται στην ίδρυση και λειτουργία ενός τεχνοβλαστού και αφετέρου θα απλοποιήσει και θα ξεκαθαρίσει τις διαδικασίες που ομολογουμένως μέχρι σήμερα παρουσιάζουν πολλές γκρίζες περιοχές στον τρόπο λειτουργίας τους. Βασικό μέλημα του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ είναι η διάρθρωση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τεχνοβλαστών με βάση διεθνείς καλές πρακτικές, η ομογενοποίησή των διαφορετικών πλαισίων που διέπουν μέχρι σήμερα τα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και η δημιουργία μιας ομάδας εργαλείων που θα αποτελέσουν τη βάση για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του συγκεκριμένου πεδίου νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως είναι η διαμόρφωση πολιτικής για την πνευματική ιδιοκτησία στους τεχνοβλαστούς και η ενίσχυση εσωτερικών μηχανισμών και θεσμών όπως είναι τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας. Η συγκεκριμένη δράση συνεχίζεται μέσα στο 2021, μέσω της στενής συνεργασίας του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ με το αντίστοιχο Τ.Ε.Σ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το οποίο έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό την ολοκλήρωση μιας τελικής πρότασης προς διαβούλευση και ψήφιση ως νομοσχεδίου στο πρώτο τρίμηνο του 2021.
• Προώθηση της Έρευνας στην Ελλάδα
1. Ορισμός του τίτλου του «Ερευνητή»
Ο τίτλος του «Ερευνητή» ορίζεται με σαφήνεια από το νόμο 4310/2014 (άρθρο 18 παράγραφος 2) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στο άρθρο αναφέρεται ότι τον τίτλο του Ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών Α.Ε.Ι., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του νόμου 4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄- Διευθυντής Ερευνών, Β΄- Κύριος Ερευνητής και Γ΄- Εντεταλμένος  Ερευνητής)». Η χρήση του τίτλου του Ερευνητή χωρίς να πληρούνται τα ανωτέρω προκαλεί όχι μόνο παραπλάνηση στο ευρύ κοινό αλλά και στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Προτάθηκε η χρήση εναλλακτικής ορολογίας για τους λοιπούς εμπλεκομένους στην Έρευνα και κατ΄ελάχιστον να μην αναφέρονται οι τίτλοι: Eντεταλμένος Ερευνητής – Κύριος Ερευνητής – Διευθυντής Ερευνών σε μη εκλεγμένο προσωπικό σύμφωνα με το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο.
2. Καθορισμός Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs: Key Performance Indicators) για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Ένας από τους βασικούς στόχους του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ είναι να διαμορφώσει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την βελτίωση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι θεμελιώδης ανάγκη να καθοριστεί ένα σύνολο Βασικών Δεικτών Απόδοσης προκειμένου να κατανοήσουμε την απόδοση της Ελλάδας σε βασικούς άξονες της Έρευνας και της Καινοτομίας, να διαμορφώσουμε στοχευμένες πρωτοβουλίες και να υπάρχει ευρεία αποδοχή των ιδίων στόχων από την Κοινότητα Έρευνας και Καινοτομίας. Αυτοί οι δείκτες θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών, το οποίο θα παρακολουθείται σε τακτική βάση. Οι δείκτες που θα επιλεγούν πρέπει να πληρούν  συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το να είναι σαφώς καθορισμένοι και μετρήσιμοι, να είναι εύκολη η παρακολούθηση και η καταγραφή/αναφορά τους, να είναι συγκρίσιμοι και τυποποιημένοι.
Μετά από ενδελεχή έρευνα των δεικτών και των διαφορετικών πλαισίων που χρησιμοποιούνται διεθνώς, καταλήξαμε στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας  (European Innovation Scoreboard - EIS), καθώς ανταποκρίνεται καλύτερα στα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω. To EIS δημιουργήθηκε το 2001 και ενημερώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες δεικτών: Πλαίσιο και Υποδομές (Framework conditions), Επενδύσεις (Investments), Δραστηριότητες Καινοτομίας (Innovation Activity), και Αποτελέσματα (Impact), και μετρά την απόδοση μέσω 27 δεικτών (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). Από αυτούς επιλέξαμε τους 17 (με κόκκινους χαρακτήρες) που θεωρούμε πιο σημαντικούς για το ελληνικό οικοσύστημα.

Θεωρούμε ότι ένας φορέας που διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη των δεικτών σε ετήσια βάση, και να συντάσσει έκθεση για την πρόοδο και τις αδυναμίες του συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Θα εξετάσουμε την δυνατότητα αυτό να γίνεται από το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ ή θα αναζητήσουμε τον κατάλληλο φορέα.
Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ ενθαρρύνει όλα τα ιδρύματα και τους φορείς που σχετίζονται με την Έρευνα και Καινοτομία να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν ενεργά το EIS ως την κύρια πηγή αξιολόγησης της απόδοσης της χώρας στην Έρευνα και την Καινοτομία.
3. Εισήγηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ σχετικά με τα κριτήρια για την συμμετοχή των ΑΕΙ και των Ε.Κ στην Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ καθόρισε τα κριτήρια για συμμετοχή φορέων στην Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Προτάσσοντας την Αριστεία, τα σχετικά κριτήρια που ίσχυαν προηγουμένως αυστηροποιήθηκαν (η κατ΄ ελάχιστο συμμετοχή ανά φορέα σε ερευνητικά προγράμματα κάθε είδους αυξήθηκε από 6 σε 20), με εξαίρεση τους φορείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, λόγω της απουσίας μεγάλων σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων στην περιοχή αυτή. Φυσικά, όλοι οι σχετικοί φορείς παραμένουν δικαιούχοι του ΕΛΙΔΕΚ, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση.
4. Πρόταση Ίδρυσης Εθνικού Οργανισμού Έρευνας
Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ άρχισε να διερευνά την ίδρυση ενός νέου φορέα, με προσωρινή ονομασία Εθνικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ). Ο σκοπός του ΕΟΕ θα είναι να υποστηρίζει την έρευνα σταθερά, μακροπρόθεσμα και συντονισμένα. Μια αρχική εισήγηση από τον τότε Προέδρο Μανώλη Δερμιτζάκη και μελών του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ εγκρίθηκε από το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ τον Ιούνιο 2020. Το Συμβούλιο επεξεργάζεται τις αρμοδιότητες και την διακυβέρνηση του νέου φορέα, και στοχεύει να καταθέσει πρόταση προς την Κυβέρνηση.
5. Προτάσεις για καλύτερη κατανομή ΕΣΠΑ 2020-2027
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτελούν τροχοπέδη  για την ανάπτυξη της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα μας, αλλά και ότι υπάρχει ανάγκη για αξιοκρατική χρηματοδότηση των καλύτερων Επιστημονικά προτάσεων, το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ εισηγήθηκε στην Κυβέρνηση μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής κονδυλίων ΕΣΠΑ στη χρηματοδότηση της εθνικής έρευνας. Αυτές αφορούν τόσο στη βελτίωση υφισταμένων προσκλήσεων (π.χ. αύξηση της δυνατότητας και του ποσοστού μεταφοράς κονδυλίων ΕΣΠΑ για έρευνα από Περιφέρεια σε Περιφέρεια για ομογενοποίηση της ποιότητας των εγκεκριμένων προτάσεων ανά Περιφέρεια), όσο και σε προτάσεις για νέα εργαλεία, όπως π.χ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, ειδικές προκηρύξεις για συντήρηση και επέκταση υφισταμένων ερευνητικών υποδομών, αλλά και προκηρύξεις για ανάπτυξη και εξειδίκευση Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων σε επιστημονικά πεδία αιχμής και επιστημονικούς κλάδους εθνικής αναγκαιότητας και κοινωνικής ωφέλειας.
6. Σχέδιο κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την ποιότητα των δημοσιεύσεων.
Επειδή το φαινόμενο των λεγόμενων predatory περιοδικών λαμβάνει διαστάσεις διεθνώς και στη χώρα μας, το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εφιστά την προσοχή της ερευνητικής κοινότητας στην Ελλάδα στις προβληματικές συνέπειες που έχει η δημοσίευση σε περιοδικά χαμηλής ποιότητας και καλεί τα μέλη της να αποφεύγουν τη δημοσίευση ερευνητικού έργου σε περιοδικά που δεν εξασφαλίζουν ακαδημαϊκά κριτήρια ποιότητας περιεχομένου.
7. Εμβληματική δράση για COVID-19 στις Βιοϊατρικές, Ανθρωπιστικές-Κοινωνικές Επιστήμες.
Τον Απρίλιο 2020, με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ Μανώλη Δερμιτζάκη και μελών του ΕΣΕΤΕΚ , σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται το έργο «Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS- CoV-2. Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών». Η σύμπραξη που υλοποιεί το έργο συγκροτήθηκε την 28-4-2020 μεταξύ Ανωτάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας (https://greecevscorona.gr/). Η εμβληματική δράση αυτή έχει παίξει κομβικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων με την κατακόρυφη αύξηση των διαγνωστικών τεστ αλλά και με την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας για την αλληλούχιση γονιδιωμάτων του SARS-CoV-2 που αποτελεί τη βάση του εθνικού κέντρου γονιδιωματικής επιτήρησης του ιού.
8. Επιλογή και προτεραιοποίηση εμβληματικών δράσεων
Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ πρότεινε στην Κυβέρνηση δομημένο μηχανισμό για την επιλογή και αξιολόγηση “Εμβληματικών Δράσεων”, ο οποίος να λειτουργεί αξιοκρατικά και με διαφάνεια ως προς την επιλογή τους, αλλά και συμπληρωματικά στις τακτικές προσκλήσεις για προτάσεις προγραμμάτων βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας. Προτάθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες αξιολόγησης κι επιλογής νέων “Εμβληματικών Δράσεων”, αλλά και για την αξιολόγηση των υφισταμένων μετά την ολοκλήρωσή τους και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους.
• Οργάνωση των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)
Σε συνέχεια δημοσίευσης πρόσκλησης για την πλήρωση των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων υπoβλήθηκαν από υποψηφίους, μέσω ανοιχτής διαδικασίας στη ΓΓΕΤ, πάνω από 500 βιογραφικά. Επιλέχθηκαν  περίπου 160 μέλη για να συγκροτήσουν συνολικά 11 ΤΕΣ, με τα εξής αντικείμενα:
α. Συμβούλια επιστημονικών πεδίων:
- ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών
- ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού
- ΤΕΣ Επιστημών Πληροφορικής
- ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
- ΤΕΣ Βιοεπιστημών και Ιατρικής
- ΤΕΣ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
β. Συμβούλια για παραγωγικούς κλάδους:
- ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας και Διατροφής
- ΤΕΣ Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών

γ. Συμβούλια για οριζόντιες πολιτικές:
- ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- ΤΕΣ Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης
- ΤΕΣ Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων.

• Θέματα εξωστρέφειας
Webinar
Διοργανώθηκε Εναρκτήρια  Τηλεδιάσκεψη του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ στις 17 Ιουνίου 2020, την έναρξη της οποίας κήρυξε ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας. Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη έφθασε μέχρι και τους 500 συμμετέχοντες κι επομένως θεωρείται ότι είχε ευρεία απήχηση. Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα, σχετικά με τους στόχους και το μέχρι τότε έργο του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. Η δημιουργία ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε οι παρεμβάσεις του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ να απαντούν σε ανάγκες και σε θέματα της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, όπως και των πολιτών της χώρας μας στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.
Website
Το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. αποφάσισε τη δημιουργία του νέου ιστοχώρου (website) του για την προβολή του ρόλου, της δομής, της ιστορίας και των δράσεων του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ιστοχώρου έγινε από την ομάδα εφαρμογών του Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το τμήμα Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’. Η εισαγωγή του περιεχομένου και η μεταφορά από τον παλαιό ιστοχώρο έγινε σε συνεργασία με στελέχη της ΓΓΕΚ.
• Εισηγήσεις θεμάτων που απορρέουν απ’ τον νόμο:

Κατόπιν αίτησης από τη ΓΓΕΤ, το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ εισηγήθηκε για την συγκρότηση ειδικής επιτροπής κριτών για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις:

 • Δ/ντη του ΕΚΕΦΕ "Δ (έπειτα από σχετική δικαστική απόφαση).
 • Δ/ντη του Ινστιτούτου Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας  του Ε.Κ Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ».
 • Δ/ντη Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
 • Επιστημονικού Δ/ντή του ΙΙΒΕΑΑ.
 • Δ/ντη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 • Διευθυντή Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ.
 • Δ/ντη Ινστιτούτου  Βασικής Ιατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ) ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ
 • Δ/ντη Κεντρικής Διεύθυνσης και Προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ
 • Δ/ντή του Ινστιτούτου Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας του ΕΙΕ (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ)»
 • Δ/ντη του Ε.Α.Α .
 • Δ/ντη της Κεντρικής Δ/νσης του ΙΤΕ.
 • Δ/ντη του Ινστιτούτου Βιο-καινοτομίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (ΕΚΕΒΕ “Α. Φλέμιγκ”).
 • Δ/ντη του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α).
 • Δ/ντη του Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ».

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ
Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας